Wymagania egzaminacyjne z matematyki – klasa 8; r. szk. 2020/21

Wymagania egzaminacyjne w skrócie

W związku z pandemią i związaną z tym nauką zdalną uległy zmianie wymagania egzaminacyjne dla ósmoklasistów w tym roku szkolnym (2020/21). Informacje o nowych wymaganiach są dostępne na m.in. stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych. Aby ich nie szukać zbytnio, przedstawiam poniże ich listę.

Do przypomnienia:

 1. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych:
  • dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie,
  • porównywanie ułamków,
  • zaokrąglanie ułamków dziesiętnych,
  • zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i na odwrót,
  • obliczanie ułamka z liczby.
 2. Działania pisemne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie.
 3. Podzielność liczb:
  • cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10 i 100,
  • co to jest liczba pierwsza i złożona (liczba piewsza to liczba, która ma dokładnie 2 dzielniki),
  • kolejność wykonywania działań.
 4. Obliczenia procentowe:
  • zamiana procentów na ułamki i na odwrót (np. 1/8 = 12,5%, 0,3 = 30%),
  • obliczanie procentu z liczby.
 5. Działania na potęgach – wszystkie własności.
 6. Obliczanie pierwiastków oraz szacowanie pierwiastków.
 7. Tworzenie i rozwiązywanie równań.
 8. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych (np. (8x + 5) – (6x – 3) = 8x + 5 – 6x + 3 = 2x +8)
 9. Rodzaje kątów :
  • kąty ostre, proste rozwarte, półpełny, pełny,
  • kąty wierzchołkowe i przyległe.
 10. Trójkąty:
  • rodzaje oraz własności,
  • wzór na pole,
  • wzór na pole i wysokość trójkąta równobocznego,
  • trójkąty z kątami 45, 45, 90 oraz 30, 60, 90,
  • twierdzenie Pitagorasa.
 11. Czworokąty:
  • rodzaje oraz własności,
  • wzory na pola,
  • szczególne własności np. przekątne w rombie przecinają się w połowie i pod kątem prostym
  • wzór na przekątną kwadratu
 12. Zamiana jednostek czasu, masy, długości, w tym zamiana jednostek prędkości.
 13. Skala.
 14. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa prawidłowego i ostrosłupa prawidłowego
 15. Obliczanie prawdopodobieństwa P=n/N

Zagadnienia, których nie będzie na egzaminie:

 1. zamiana liczb rzymskich na system dziesiątkowy i na odwrót,
 2. znajdywanie NWD i NWW,
 3. rozkład liczb naturalnych większych niż 20 na czynniki pierwsze,
 4. wyznaczanie wyniku dzielenia z resztą,
 5. obliczenie wartości bezwzględnej,
 6. obliczanie skomplikowanych wyrażeń algebraicznych (np. 1/8 : 0,25 + (-2/5 )* 2,2),
 7. obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach,
 8. odczytywanie i zapisywanie liczb w notacji wykładniczej,
 9. obliczenia pierwiastka iloczynu i ilorazu,
 10. wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka i włącznie liczby pod znak pierwiastka,
 11. mnożenie i dzielenie pierwiastków tego samego stopnia,
 12. mnożenie dwumianu przez dwumian (np. (x+6)*(7-x) ),
 13. zadania wykorzystujące własności prostych równoległych, kątów naprzemianległych, odpowiadających, wierzchołkowych, przyległych,
 14. zadania korzystające z cech przystawania trójkątów,
 15. zadań z dowodzenia geometrycznego,
 16. zaznaczanie na osi liczbowej przedziałów,
 17. znajdowanie środka odcinka,
 18. obliczanie pola i objętości tych graniastosłupów i ostrosłupów, które nie są prawidłowe.

Wybrane informacje ze strony OKE Kraków

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Zmiany%20w%20EO%20w%202021%20r..pdf str. 9
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Zmiany%20w%20EO%20w%202021%20r..pdf str. 10
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Zmiany%20w%20EO%20w%202021%20r..pdf str. 11
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Zmiany%20w%20EO%20w%202021%20r..pdf str. 12
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Zmiany%20w%20EO%20w%202021%20r..pdf str. 13