Coach nauk ścisłych

Po co komu coach nauk ścisłych?

Ukończenie szkoły średniej, zdanie matury, zdobycie dyplomu wyższej uczelni to pewne – ważne! – etapy w życiu. W kontekście celów życiowych i rozwoju osobistego warto się zapytać o ich sens, jak się wkomponowują w wizję życia i jak te czy inne plany życiowe harmonizują się z systemem wartości.  Zasadne stają się pytania o wartość uczenia się, o potrzebę zdobywania wiedzy i umiejętności, o ich użyteczność. Są to sprawy niezwykle ważne, ale i bardzo osobiste, delikatne. Na czym więc mogłaby polegać rola takiej osoby jak coach nauk ścisłych? 

Szkoła życie cele coaching coach nauk ścisłych Bielsko-Biała

Zanim udzielę odpowiedzi zapytam, czy zastanawiałaś się / zastanawiałeś się nad tym

Czy rzeczywiście szkoła uczy tylko nieżyciowych umiejętności?

Obowiązek szkolny sprawia, że przed szkołą nie da się uciec. A szkoła rządzi się swoimi prawami, o czym każdy wie. W szczególności narzuca przedmioty, których uczeń się ma nauczyć. Klasy profilowane w szkołach średnich oferują uczniowi przedmioty zgodne z jego zainteresowaniami. Przedmioty uczone na studiach również są narzucone przez szkoły wyższe. Studenci mają mały wpływ na to, czego się będą uczyć.

Jednak pewne przedmioty szkolne nie są ciekawe, a nawet jeśli  są ważne i ciekawe, to zdarza się, że nauczyciele nie potrafią ich nauczyć. To działa zniechęcająco na uczniów i rodziców. Czasami to nie jest „wina” nauczyciela, lecz klasy czy grupy – niewielu uczniom / studentom chce się uczyć, poziom zajęć się obniża (z powodu niewystarczających umiejętności czy braków wiedzy). Zdarza się też, że nauczyciel uczy z pasją i potrafi ją rozpalić w uczniach, uczniowie / studenci chętnie podejmują wysiłek, by się nauczyć – obie strony pozytywnie się nakręcają.

Szkoła narzuca pewien rytm nauki, systematyczność, stawia wymagania, dzięki czemu uczeń / student zauważa postęp, rozwój umiejętności, poszerzanie się wiedzy, lepsze rozumienie. Świadectwa wystawiane na koniec danego etapu edukacji mają pewną wartość „rynkową”. Świadectwo maturalne jest uznawane przez uczelnie wyższe oraz zakłady pracy. Dyplom uczelni wyższej zaświadcza o kwalifikacjach i uprawnieniach, ale czy rzeczywiście absolwent umie i wie to, o czym poświadcza dyplom?

W kierunku nudy i wypalenia szkolnego

System szkolny jest schematyczny, przewidywalny i w dużym stopniu zrytualizowany. Każdy dzień w szkole czy na uczelni podzielony jest na lekcje / zajęcia oraz przerwy między nimi. Obowiązek uczestnictwa w zajęciach (oraz w przerwach), narzucona forma zachowania (siedzenie w ławkach, niebieganie po korytarzu) mogą pogłębiać wrażenie nudy. Jeśli do tego dorzucimy nieciekawy przedmiot, nieangażujące formy nauczania, bezsensowny temat lekcji, to otrzymujemy pełniejszy wymiar nudy ziejącej ze szkoły.

Na pewne elementy układanki mamy wpływ, a ana pewne nie. Nie mamy wpływu na Regulamin szkoły, plan zajęć, programy nauczania. Mamy jednak wpływ na nasz odbiór sytuacji, na aktywne, twórcze odnajdywanie się w danej sytuacji i wykorzystanie jej w pewnym zakresie dla własnych celów. W przeciwnym wypadku grozi nam ciągła nuda, apatia, a nawet wypalenie szkolne. [Więcej o tym kolejnym wpisie.]

Chciałbym podkreślić tu bardzo ważną kwestię. Poczucie nudy nie jest jedynie „winą” szkoły czy systemu edukacyjnego – pomimo, że badania naukowe pokazują, że im starsi uczniowie, tym większy odsetek uczniów znudzonych. Poczucie nudy jest emocją, na którą mamy wpływ my sami. Możemy ulec jej przemożnemu wrażeniu i się poddać. Możemy uciekać myślami od lekcji czy zajęć. Możemy też twórczo, aktywnie przetworzyć pewne elementy lekcji tak, by wynieść z nich jak najwięcej korzyści dla siebie.

W czym coaching może Ci pomóc?

Każdy z nas ma potencjał, uzdolnienia, zainteresowania, pomysły na własne życie, marzenia, cele. Coaching sprawia, że osoba dzięki swojemu aktywnemu działaniu lepiej wykorzystuje swoje zasoby. Coaching jest  procesem wzmacniającym człowieka w jego indywidualnym, niepowtarzalnym rozwoju.

W coachingu niezwykle ważne jest zaangażowanie zarówno coacha, jak i klienta. Ze swojej strony zapewniam poufne, empatyczne i serdeczne wsparcie w odkrywaniu tego, co najważniejsze, w budowaniu odpowiedzialności za własne decyzje i działania.

Czym coaching nie jest?

Coaching nie jest doradztwem zawodowym. Jako coach nauk ścisłych nie proponuję, nie wskazuję i nie sugeruję, jaki zawód jest najlepszy, które studia czy kursy są najodpowiedniejsze, i w jakim mieście naprawdę warto studiować, pracować, mieszkać itp.

Coaching nie jest terapią psychologiczną. Terapia psychologiczna jest specjalistyczną metodą leczenia, wykorzystującą zaprogramowane, nakierowane na cel terapeutyczny narzędzia i oddziaływania psychologiczne. Jako coach nauk ścisłych prowadzę terapii psychologicznej. Bez względu na trudności, jakie masz z matematyką czy fizyką.

Sesje coachingowe nastawione są na rozwiązywanie konkretnych problemów, których źródła tkwią w przeszłości, ale których rozwiązania należą do przyszłości. Temu celowi służy takie zorganizowanie rozmowy, abyś mógł z większą jasnością spojrzeć na swoje problemy i dzięki temu był / była bardziej otwarta /-y na dostrzeżenie innych możliwości, na lepszy wgląd w siebie. W efekcie możliwe jest udzielenie własnych odpowiedzi na własne pytania, znalezienia praktycznych rozwiązań i przystąpienie do działania.

Coach a nauczyciel

Pytania, które nadają ramy sesjom coachingowym , mogą brzmieć następująco:

  • Do czego mogłaby Ci się przydać matematyka / fizyka w Twoim życiu?
  • Dlaczego to jest dla Ciebie ważne, by zdać maturę z matematyki na …%?
  • Który sposób uczenia się matematyki / fizyki byłby dla Ciebie najbardziej skuteczny?
  • Jakie znaczenie mają Twoje plany zawodowe w kontekście Twoich wartości życiowych?
  • Na ile trudności z uczeniem się matematyki są wyzwaniem dla Twojego charakteru?

Dla kontrastu podaję pytania, które występują w czasie zajęć nauczyciela i ucznia:

  • Jak się rozwiązuje równania kwadratowe?
  • Czy zasada zachowania energii mechanicznej jest zawsze spełniona?

Jako coach nauk ścisłych

jestem w stanie udzielić merytorycznego wsparcia związanego z uczeniem się matematyki i fizyki, w kontekście realizacji zamierzeń życiowych. Jako coach nie uczę matematyki ani fizyki, skupiam się wraz z uczniem / studentem nad znaczeniem wiedzy i umiejętności w kontekście planów życiowych.